Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0362 312 19 19

Çevre Duyarlılık Anketi Değerlendirme

Anasayfa » Çevre Duyarlılık Anketi Değerlendirme

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Duyarlılığı Anketi
Sonuç Raporu            GİRİŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci ve personellerinin çevre duyarlılığı ve bilincinin saptanması ve çevre farkındalığı yaratmak amacıyla hazırlanan anket, 22 Şubat 2018 – 24 Mart 2018 tarihleri arasında üniversitemiz internet sitesinde online veri girişine açık kalmıştır. Üniversite gençlerinden başlayarak her birimdeki çalışanların çevre bilincinin ortaya çıkarılması ve potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesi hedeflenen ankete 2986 kişi giriş yapmış, fakat 52 kişi anketi tamamlamadan çıkış yaptığı için 2934 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca anketteki tüm sorulara tam cevap veren kişi sayısı 2162 kişi olduğundan nihai analiz bu sayı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizde 57025 öğrenci, 2433 akademik personel, 1686idari personel olmak üzere toplam 61144 kişi var olduğu göz önünde bulundurulursa katılımın (% 4,8) az olduğu tespit edilmiş fakat düşük örnekleme hatası için yeterince anket uygulandığı gözlemlenmiştir. Hazırlanan anket 3 bölüm ve toplam 37 sorudan oluşmaktadır. Bunlardan 6 tanesi katılımcıların demografik bilgilerini, 25 tanesi çevre duyarlılıklarını ve 6 tanesi ise çevre terimleri ile ilgili bilgilerini ölçmeye yönelik sorulardır.            BULGULAR
Demografik Bulgular
Cinsiyet:

Katılımcıların 1014’ü bay, 1148’i ise bayandır.

Yaş:

Cevap verenlerin 1352’si (17-23) yaş aralığında, 331’i (24-30) yaş aralığında 224’ü (31-40) yaş aralığında ve 255’i ise 40 ve üzeri yaştadır.

Akademik Birim:
Ankete en çok katılım gösteren akademik birimler aşağıda gösterilmiştir.
 
Ankete en çok katılım Eğitim Fakültesinden olmuştur.

İdari Birimler:
Ankete en çok katılım gösteren idari birimler aşağıda gösterilmiştir.

Ankete en çok katılan idari birim Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığıdır.

Bölümler:
Ankete en çok katılım gösteren bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Ankete en çok katılım İlahiyat Bölümünden olmuştur.

Ünvan:
Ankete katılım gösteren ünvanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Ankete katılım gösterenlerin %78’i öğrencilerden oluşmaktadır.

Çevre Duyarlılığı Bulguları
Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile çevre duyarlılığı ve farkındalık düzeyleri arasında yapılan analiz sonucuna göre, erkeklerin bayanlara göre çevreye karşı daha duyarlı davranışlar gösterdikleri söylenebilir. Erkek katılımcıların aritmetik ortalaması (2,4271), bayan katılımcılardan (2,4255) daha yüksektir. Katılımcıların yaşları ile çevre duyarlılıkları arasında yapılan ilişki analizi sonucuna göre, yaş arttıkça çevre duyarlılığı azalmaktadır. 17-23 yaş arası katılımcıların aritmetik ortalaması (2,53) 24-30 yaş arası katılımcıların aritmetik ortalamasından (2,38), 24-30 yaş arası 31-40 yaş arası katılımcıların aritmetik ortalamasından (2,25), 31-40 yaş arası 40 ve üzeri yaşında olan katılımcıların aritmetik ortalamasından (2,08) daha yüksektir.

Çevre Terimleri Bilgisi Bulguları
Katılımcıların çevre ile ilgili genel bilgileri:


Katılımcıların çevre ile ilgili genel bilgi ve tanımlar konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir. Sadece sera etkisi konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu (%86) bilgi sahibi olduğunu belirtmiş, diğer kavramlarda çoğunluk bilgi sahibi olmadığını, çevre ile ilgili terimleri daha önce duymadığını belirtmiştir.            SONUÇ
Çevreyi korumak için toplumu oluşturan bütün bireyler ortak bir sorumluluk bilinci ile hareket etmelidirler. Çevresel olumsuzlukları azaltmak veya oluşmasını engellemek toplumsal sorumlulukların en önemlisi sayılabilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci ve personellerinin çevre konusundaki farkındalık düzeyleri, çevre duyarlılığı ve farkındalığı ile ilgili faaliyetlere katılımları ve çevre terimleri ile ilgili bilgilerini incelemek üzere yapılan anket çalışmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci ve personellerinin bu olumsuzlukları azaltmak için yeterince gayret göstermedikleri ve çevre terimleri ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıkları gözlemlenmiştir. Bu sebeple üniversite çapında çevre bilinci konusunda çeşitli panel, konferans ve seminer gibi çalışmalara öğrenci ve personellerin katılımı sağlanmalı ve özellikle ülkemizde ve yakın zamanda da üniversitemizde başlayan sıfır atık projesi gibi konular ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Eğitim programlarında çevre ile ilgili bilgiler verilmeli, çeşitli etkinlikler düzenlenerek çevre duyarlılığı arttırılmaya çalışılmalıdır.